Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích theo đợt hoặc theo chuyên đề( có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích theo đợt hoặc theo chuyên đề(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng;

- Bước 3: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen;

- Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng;

- Biên bản xét khen thưởng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, đơn vị, hộ gia đình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 07: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng…

(Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đạt các yêu cầu và điều kiện sau:

 - Đối với cá nhân: Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các Chỉ thị, Nghị quyết…của Trung ương Đảng, Nhà nước và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các đợt thi đua theo chuyên đề.

(Theo điểm c, khoản 1, điều 24 của Quy chế TĐKT tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND  ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng)

- Đối với tập thể: Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các Chỉ thị, Nghị quyết…của Trung ương Đảng, Nhà nước và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các đợt thi đua theo chuyên đề.

(Theo điểm e, khoản 2, điều 24 của Quy chế TĐKT tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND  ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng)

- Đối với hộ gia đình: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong hai tiêu chuẩn sau:

 + Đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua do các cấp phát động, có tầm ảnh hưởng trong toàn tỉnh.

(Theo khoản 3, điều 24 của Quy chế TĐKT tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND  ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003(link is external)Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005(link is external) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;(link is external)

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP(link is external) ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP(link is external) ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP(link is external) ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013;

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV(link is external) ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND (link is external)ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 07.doc29 KB

Mức độ: