Thủ tục Tặng thưởng Danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Thủ tục Tặng thưởng Danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng;

- Bước 3: Khi có quyết định của UBND tỉnh; Sở Nội vụ tỉnh thông báo quyết định và cấp phát hiện vật khen thưởng cho đơn vị trình khen;

- Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đối với những tập thể thuộc khối thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh, bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của trưởng khối thi đua;

+ Biên bản họp của khối thi đua;

+ Báo cáo thành tích của đơn vị được đề nghị khen thưởng;

+ Bảng chấm điểm thi đua của đơn vị có xác nhận của Trưởng khối.

- Đối với những đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của ngành, huyện, thành phố, bao gồm:      

+ Văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua;

+ Báo cáo thành tích của tập thể (Mẫu số 01);

+ Biên bản bình xét thi đua.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

 

Thời hạn giải quyết

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định tặng danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01: Báo cáo thành tích đề nghị khen.

(Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Danh hiệu "Cờ thi đua của UBND tỉnh" được xét tặng cho tập thể đạt được những tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua trong mỗi khối thi đua hoặc mỗi ngành, địa phương và đạt 03 tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; đạt được tổng số điểm thi đua từ 900 điểm trở lên (thang điểm 1.000);

+ Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong khối và trong phạm vi toàn tỉnh học tập;

+ Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

+ Đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh, suy tôn trong khối thi đua. Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Cờ thi đua căn cứ vào tiêu chuẩn, kết quả chấm điểm thi đua, biên bản bình xét, lựa chọn và suy tôn của các khối thi đua.

(Theo khoản 2, điều 16 của Quy chế TĐKT tỉnh số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 01.doc41 KB

Mức độ: