Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Hàng năm các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tổ chức cho cán bộ đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và gửi hồ sơ đề nghị về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố;

+ Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng từ Quỹ tín dụng nhân dân, bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thẩm định, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến đơn vị họp xét; căn cứ kết quả họp của các Hội đồng đề nghị Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định tặng thưởng;

+ Bước 3: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định tặng thưởng.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng;

+ Báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng trong đó phải nêu rõ sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác hoặc áp dụng công nghệ mới được hội đồng sáng kiến đơn vị công nhận (theo mẫu số 3);

+ Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị phải có số phiếu đồng ý của các thành viên hội đồng từ 70% trở lên;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết Không quy định 
Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phí, lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Mẫu Báo cáo thành tích, báo cáo  tóm tắt thành tích cá nhân (mẫu số 3);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét công nhận hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

+ Đối với sáng kiến, cải tiến, đề xuất hoặc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động là những sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ, phương pháp làm việc, đổi mới hoạt động, đề xuất các giải pháp hữu ích hoặc có phát hiện mới được áp dụng trong công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, tập thể góp phần làm tăng hiệu quả và chất lượng công tác của đơn vị. Sáng kiến, cải tiến, đề xuất hoặc áp dụng công nghệ mới không phải đăng ký.

+ Sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động Ngân hàng do hội đồng xét duyệt sáng kiến của cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” công nhận.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu Số 0347 KB

Mức độ: