Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước.

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ:

+ Tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra,giám sát ngân hàng) và 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính.

+ Quỹ Tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 50 tỷ đồng trở lên tại thời điểm ngày 30/9 liền kề trước năm kiểm toán (Quỹ Tín dụng nhân dân) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

Văn bản kết quả kiểm toán lại của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bản chính).

Số lượng hồ sơ:02 bộ đối với tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 bộ đối với Quỹ tín dụng nhân dân.

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Kết quả thực hiện TTHC

Không qui định

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tứ số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN qui định vè kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 01/01/2012

Mức độ: