Thủ tục thành lập hội công chứng viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thành lập  Hội công chứng viên

Trình tự thực hiện

- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Sở Tư pháp thẩm định;

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND  tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

Cách thức thực hiện

Nộp Đề án tại Sở Tư pháp

Hồ sơ

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập Hội công chứng viên;

- Tờ trình Đề án;

- Báo cáo thẩm định Đề án.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND  tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công chứng viên

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp, UBND  tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Mức độ: