Thủ tục thành lập xóm mới, tổ dân phố mới

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thành lập xóm mới, tổ dân phố mới

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương thành lập xóm mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập xóm mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án;

- Bước 3: Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập xóm mới, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyến đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập xóm mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Bước 5: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có);

- Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết thành lập xóm mới, tổ dân phố mới;

- Bước 7: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thành lập xóm mới, tổ dân phố mới;

- Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

+ Sự cần thiết thành lập xóm mới, tổ dân phố mới;

+ Tên gọi của xóm mới, tổ dân phố mới;

+ Vị trí địa lý, ranh giới của xóm mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);

+ Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của xóm mới, tổ dân phố mới;

+ Diện tích tự nhiên của xóm mới, tổ dân phố mới (đối với xóm phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;

+ Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV;

+ Đề xuất, kiến nghị.

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập xóm mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Xóm, tổ dân phố.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp huyện.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.

 

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Quy mô số hộ gia đình

- Đối với xóm:

+ Ở xã thuộc Khu vực I: mỗi xóm phải có từ 100 hộ gia đình trở lên;

+ Ở xã thuộc Khu vực II: mỗi xóm phải có từ 70 hộ gia đình trở lên;

+ Ở xã thuộc Khu vực III: mỗi xóm phải có từ 50 hộ gia đình trở lên.

          - Đối với tổ dân phố: quy mô của một tổ dân phố được thành lập phải có từ 120 hộ gia đình trở lên.

Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các xóm hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

      

          * Các điều kiện khác:

          Xóm và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với xóm phải đảm bảo diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

          (Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố và Quyết định số 1110/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: