Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó đang cư trú biết việc họ có quốc tịch nước ngoài;

          - Sở Tư pháp có trách nhiệm ghi vào Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài.

          - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh, nếu việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại Sở Tư pháp. Trường hợp việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại nơi khác thì Sở Tư pháp phải có văn bản thông báo cho nơi trước đây đương sự đăng ký khai sinh để thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. Trường hợp cơ quan đã đăng ký khai sinh không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh trước đây thì thông báo lại cho Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện

Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài thông báo trực tiếp hoặc gửi thông báo qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản thông báo có quốc tịch nước ngoài (theo mẫu quy định)

          - Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

          - Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì nộp kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: không

Kết quả thực hiện TTHC

Quốc tịch nước ngoài được ghi vào Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài và ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP/QT-2010-TBCQTNN: Thông báo có quốc tịch nước ngoài

(Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 và chưa bị mất quốc tịch Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn40.5 KB

Mức độ: