Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động bán hàng đa cấp.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;

-  Bản sao được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

-  Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT;

-  Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

Các giấy tờ trong thành phần hồ sơ là bản sao: có thể là bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

 05 ngày làm việc.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

 Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu M-10: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Mẫu M-10A: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Mẫu M-11: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Mẫu M-11A: Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ thông báo

 

Phí, lệ phí

 Không có.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không có

hoạt động bán hàng đa cấp;

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu M.doc33 KB
Microsoft Office document icon Mẫu M1.doc32 KB
Microsoft Office document icon Mẫu M2.doc32 KB
Microsoft Office document icon Mẫu M3.doc32 KB

Mức độ: