Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã)

Trình tự thực hiện

 Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Đơn vị tổ chức lễ hội.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện

TTHC

Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: