Thủ tục Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Trình tự thực hiện

Trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho Sở Tư pháp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài  (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo.

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Kết quả thực hiện TTHC

Sở Tư pháp nhận được thông báo

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 17/TP-TTTM:  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

(Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day31.5 KB

Mức độ: