Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

Trình tự thực hiện

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài thay đổi danh sách Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Thông báo trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi danh sách sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo.

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Sở Tư pháp công bố Danh sách trọng tài viên đã được thay đổi

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 (Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day39 KB

Mức độ: