Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự thực hiện

- Trong trường hợp thay đổi trụ sở, Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động;

- Sở Tư pháp vào Sổ để theo dõi, quản lý. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo bằng văn bản Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Trung tâm tu vấn pháp luật về nội dung thay đổi;

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động.

Tùy từng trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, Trung tâm hoặc Chi nhánh Trung tâm phải cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan như: + Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm, Chi nhánh trong trường hợp thay đổi trụ sở;

+ Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh trong trường hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh;

+ Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, hồ sơ của luật sư trong trường hợp bổ sung tư vấn viên pháp luật, luật sư. Sở Tư pháp xem xét, cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người được đề nghị. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.(Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh).

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Sở Tư pháp ghi vào Sổ theo dõi về nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Mẫu TP-TVPL- 11: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

(Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010);

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

  - Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

- Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27.5 KB

Mức độ: