Thủ tục Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

- Bước 2: Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

- Bước 3: Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

Cách thức thực hiện

Người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

-Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Kết quả thực hiện TTHC

Người lao động tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 16 - TT 28.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: