Thủ tục Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài thì Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

 

Cách thức thực hiện

Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài (theo mẫu).

 * Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo.

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp

 

Kết quả thực hiện TTHC

Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động nhận được thông báo.

 

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 14/TP-TTTM:  Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài.

 (Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp).

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day30.5 KB

Mức độ: