Thủ tục Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Văn phòng Đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải thông báo bằng văn bản về việc thành lập Văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.

Cách thức thực hiện

Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài; trong trường hợp nộp bản sao phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 thông báo.

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 13/TP-TTTM:  Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

(Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day31 KB

Mức độ: