Thủ tục Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc lập Văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện.

 

Cách thức thực hiện

Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu (trường hợp lập Văn phòng đại diện ở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 * Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo.

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp

 

Kết quả thực hiện TTHC

Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện nhận được thông báo thành lập Văn phòng đại diện

 

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 13/TP-TTTM : Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 (Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp).

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day32 KB

Mức độ: