Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở   Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết 

12 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản trả lời

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

 

Mức độ: