Thủ tục Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

Trình tự thực hiện

- Trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4, Cơ sở xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Cơ sở có trụ sở chính.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết của Cơ sở; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có:

Văn bản đề nghị thẩm định của Cơ sở kèm theo Chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị thẩm định của Cơ sở.

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân,có thuê mướn, sử dụng lao động.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

: Văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định.

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: