Thủ tục Thẩm định Dự án, thẩm định Thiết kế cơ sở Công trình Giao thông

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định Dự án, thẩm định Thiết kế cơ sở Công trình Giao thông

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Bước 3: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông  thẩm định hồ sơ, cho ý kiến bằng văn bản, trình lãnh đạo Sở ký và gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu theo đúng thời hạn quy định.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp Phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) hoặc Thiết kế cơ sở (đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác ) theo Mẫu số 01 của Phụ lục số II, Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

+ Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả tổng mức đầu tư);

+ Thuyết minh và bản vẽ thiết kế cơ sở;

+ Hồ sơ về năng lực của Nhà thầu khảo sát và Nhà thầu lập dự án;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Dự án nhóm B.

- Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Dự án nhóm C.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo kết quả thẩm định dự án và Tờ trình phê duyệt dự án (nếu đủ điều kiện).

Phí, lệ phí

-  Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

=

Tổng mức đầu tư

được phê duyệt

x

Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

                                                                  Nib - Nia

                     Nit= Nib - {-------------- x  ( Git  -  Gib )  }

                                                  Gia - Gib

 

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

(Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư dự án

 

(tỷ đồng)

<15 25 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000
Tỷ lệ %

0,019

 

0,017

 

0,015 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025 0,0020  

- Phí thẩm định thiết kế cơ sở (Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu thu phí 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở.

(Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính về  quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day34 KB

Mức độ: