Thủ tục Thẩm định danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg

Trình tự thực hiện

- Trưởng xóm lập danh sách các đối tượng mua thẻ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg.

- Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân huyện.

- UBND  huyện kiểm tra, tổng hợp, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Cách thức thực hiện

Trực tiệp tại trụ sở LĐ-TBXH

Hồ sơ

Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách của từng đối tượng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo;

- Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

Mức độ: