Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

- Bước 2: Phòng Nội vụ nghiên cứu thẩm định trình Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, quyết định;

- Bước 3: Trả quyết định giải thể cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện

            Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Quyết định hành chính

Lệ phí

 Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

             Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ )

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Mức độ: