1.Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ của các tổ chức

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ của các tổ chức

Trình tự  thực hiện

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Đo đạc và bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ của các tổ chức được thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần tại phòng Đo đạc và bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi công chức tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn tổ chức bổ sung theo quy định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần), nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì hẹn ngày thẩm định và ngày trả kết quả.

- Bước 3: Phòng Đo đạc và bản đồ thụ lý hồ sơ, tổ chức thẩm định và lập biên bản thẩm định theo mẫu quy định.

- Bước 4: Sau khi thẩm định đạt yêu cầu, sở Tài nguyên và Môi trường gửi Tờ trình, biên bản thẩm định và 01 bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam để cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Cách thức thực hiện

: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi phòng Đo đạc và bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thẩm định đầy đủ các nội dung trong hồ sơ xin cấp giấy phép của các tổ chức.

- Đối với các trường hợp xin bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ cũng đã có hướng dẫn cụ thể tại điều 14 chương III Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng.  

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND).

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức quy định tại Điều 12 của Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng.

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng lao động của người phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác (Mẫu số 05 kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND), quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính.

+ Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời  hạn giải quyết (tối đa)

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Các tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có đủ các điều kiện quy định tại Điều 12 của Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan phối hợp: Theo từng trường hợp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

- mẫu số 05: Bản khai quá trình công tác

(Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Gửi biên bản thẩm định và 01 bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam để cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Không quá 500.000 đồng/giấy.

(Quyết định 426/2012/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Các giấy tờ trong thành phần của hồ sơ phải là bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0531.5 KB
Microsoft Office document icon MS 0148 KB

Mức độ: