Thủ tục thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ và phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ và phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010)

Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã lập danh sách các thành viên Ban quản lý chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) trình huyện (thành phố) ra quyết định thành lập;

- Căn cứ định mức kinh phí giao, BQL chương trình 135 cấp xã tổ chức họp xóm xác định nhu cầu (giống, phân bón, máy móc…) của các hộ dân được hưởng lợi (hộ nghèo). Tổng hợp toàn xã, chọn ra nhu cầu ưu tiên;

- Căn cứ số hộ được hỗ trợ và nhu cầu của họ, Ban QLCT 135 cấp xã lập kế hoạch và dự toán chi tiết từng hạng mục chia theo định mức kinh phí giao, trình phòng NN&PTNT thẩm định;

- Căn cứ kế hoạch dự toán của xã và kết quả thẩm định của phòng NN&PTNT, UBND huyện (thành phố) phê duyệt thực hiện.

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Tờ trình về việc thành lập Ban quản lý Chương trình 135 giai đoạn II của các xã dự án;

- Danh sách hộ nghèo được hỗ trợ;

- Các hạng mục thực hiện hỗ trợ (giống, phân bón, máy móc…) và các định mức chia theo kinh phí giao.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không xác định

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Hợp tác xã tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

phê duyệt

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 01/TT-BNN, ngày 15/01/2007 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn hiện dự án hỗ trợ PTSX và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất thuộc  Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010);

- Thông tư số 79/TT-BNN, ngày 20/9/2007 của Bộ NN&PTNT sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số: 01/TT-BNN, ngày 15/01/2007 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn hiện dự án hỗ trợ PTSX và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất thuộc  Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010).

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 về hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng báo dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2007 về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010);

- Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 về việc ban hành chính sách hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010).

- Số 345/SNN-HTX ngày 01/6/2006 của Chi cục HTX Cao Bằng về hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010).

 

 

Mức độ: