Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu

Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận HSYC, HSMT;

- Thẩm định HSYC, HSMT đấu thầu;

- Lập báo cáo thẩm định trình phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Bằng văn bản.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ bao gồm

          - Tờ trình xin phê duyệt HSYC, HSMT của Chủ đầu tư.

          - Quyết định phê duyệt dự án; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; kế hoạch đấu thầu; (kèm theo bản dự toán được duyệt).

- Quyết định hoặc văn bản bố trí vốn. 

- Hồ sơ mời thầu.

- Văn bản liên quan khác nếu có.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày trong đó.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình;

- UBND Thành phố phê duyệt 5 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm đinh của phòng Tài chính - Kế hoạch;

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (Thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo thẩm đinh HSYC, HSMT và dự thảo Quyết định phê duyệt HSYC, HSMT.

Lệ phí

Không

Tên mẫu mẫu đơn, mẫu khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo qui định.​

          Căn cứ pháp lý

          - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Các Thông tư ban hành các mẫu hồ sơ yêu cầu và mời thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

.- Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế dự toán.

- Quyết định bố trí vốn.

- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.

Mức độ: