Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

Trình tự thực hiện

- Nhận hồ sơ kế hoạch đấu thầu;

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu;

- Lập báo cáo thẩm định trình phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Bằng văn bản.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ bao gồm

- Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư.

- Quyết định hoặc văn bản bố trí vốn.

 - Quyết định đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư (đối với công tác chuẩn bị đầu tư). 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (kèm theo báo cáo  thẩm định của cơ quan có thẩm quyền).

- Thiết kế + Dự toán đã được thẩm định. 

- Quyết định chỉ thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm tra hồ sỏ thiết kế - dự toán.

- Thuyết minh kế hoạch đấu thầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày trong đó.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình;

- UBND Thành phố phê duyệt 5 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm đinh của phòng Tài chính - Kế hoạch;

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (Thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo thẩm đinh kế hoạch đấu thầu và dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Lệ phí

Không

Tên mẫu mẫu đơn, mẫu khai

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Theo Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo qui định.​

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế dự toán.

- Quyết định bố trí vốn.

- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 02- 2009.doc60 KB

Mức độ: