Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu

Trình tự thực hiện

- Nhận hồ sơ kết quả đấu thầu;

- Thẩm định kết quả đấu thầu;

- Lập báo cáo thẩm định trình phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Bằng văn bản.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ bao gồm

- Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư.                  

- Báo cáo kết quả đấu thầu theo mẫu tại Quyết định số 1102/QĐ-BKH ngày 18/9/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hồ sơ mời thầu (HSYC).

- Bản sao hồ sơ dự thầu (HSYC).

- Văn bản liên quan khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày trong đó.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình;

- UBND Thành phố phê duyệt 5 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm đinh của phòng Tài chính - Kế hoạch;

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (Thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo thẩm đinh kết quả lựa chọn đấu thầu và dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đấu thầu.

Lệ phí

Không

Tên mẫu mẫu đơn, mẫu khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo qui định.​

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 1102/QĐ-BKH ngày 18/9/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 07/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.

Mức độ: