Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

 Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

T Tờ trình đề nghị thẩm định; - Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; - Các bản vẽ in màu thu nhỏ; - Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

Lệ phí

Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: