Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước;

 - Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

- Bản đồ hiện trạng công trình;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

+ Tại đơn vị: 16  ngày

+ Tại UBND tỉnh: 8 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện về thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: