Thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp Giấy phép quy hoạch. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp Giấy phép quy hoạch. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và soạn thảo báo cáo thẩm định về nội dung giấy phép quy hoạch.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình Lãnh đạo Ban phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình Lãnh đạo Ban phê duyệt : Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp báo cáo thẩm định hồ sơ giấy phép quy hoạch và hồ sơ của Chủ đầu tư trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy phép quy hoạch, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp bộ phận một cửa Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Thời gian thẩm định hồ sơ: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

- Thời gian xem xét và cấp giấy phép quy hoạch:15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép quy hoạch

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000 đồng /1 giấy phép quy hoạch.

(Thông tư 171/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 5.1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu số 5.2: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

(Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- - Thông tư 171/2016/TT- BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thư, nộp lệ phí cấp Giấy phép Quy hoạch;

- Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây28 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28 KB

Mức độ: