Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đến phòng Quản lý đô thị (gọi chung là phòng chuyên môn) UBND huyện (thành phố) và nhận phiếu hẹn trả hồ sơ.

- Bước 2: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ, tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định nhiệm vụ, Chủ đầu tư chỉnh sửa lại nội dung nhiệm vụ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và gửi lại phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn lập báo cáo thẩm định trình UBND huyện (thành phố) phê duyệt.

- Bước 3: Trả kết quả hồ sơ (Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ).

Cách thức thực hiện

Tại trụ sở UBND huyện (thành phố)

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

-  Tờ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.

-  Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng độ thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000.

- Báo cáo tổng hợp gồm nhiệm vụ thiết kế, các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ hồ sơ đầy đủ.

+10 bộ báo cáo tổng hợp có các bản vẽ thu nhỏ (cho các thành viên Hội đồng thẩm định).

Thời hạn giải quyết

- Phòng Quản lý đô thị tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định;

- UBND huyện (thành phố) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND  huyện (thành phố) ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương hoặc  Phòng Quản lý đô thị;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố)  và phòng chuyên môn khác có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về trình tự lập, thông qua, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Mức độ: