Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Tờ trình đề nghị phê duyệt;

 - Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

-- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

 Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trong đó:

+ Tại đơn vị: 11  ngày

+ Tại UBND tỉnh: 5 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện TTHC

Phương án được phê duyệt

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện về thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: