Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Hồ sơ của các cá nhân, đơn vị nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

 - Bước 2: Sở Nội vụ nghiên cứu thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Trả quyết định tổ chức lại cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

(Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: