Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

- Bước 2: Phòng Nội vụ nghiên cứu thẩm định trình Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, quyết định;

- Bước 3: Trả quyết định thành lập cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện

           Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

           Quyết định hành chính.

Lệ phí

            Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

             Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

(Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ )

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Mức độ: