Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Trình tự thực hiện

+ Bước 1:  Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xă kèm bản sao một trong các giấy tờ quy định;

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 3:  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 4:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

- Bản khai của đại diện thân nhân (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;

- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH: Khoản 2 Điều 35 đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Khoản 2 Điều 37 đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

- Ủy ban nhân dân cấp xã: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hưởng trợ cấp một lần

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: