Thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Trình tự thực hiện

- Các xóm, xã có tờ trình xin đầu tư xây dựng;

- Khảo sát thực tế theo đề nghị của xóm, xã;

- Đề nghị tư vấn khảo sát thiết kế, lập hồ sơ, dự toán công trình;

- Thẩm định hồ sơ dự toán trình UBND huyện (thành phố) phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Bản thuyết minh;

- Bản vẽ thiết kế dự toán công trình.

- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đẩy đủ, hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương, phòng TC-KH, Ban QLDA, phòng TNMT, UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, ngày 29/9/2006 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 02/2007/BXD, ngày 14/02/2007 v/v hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp giấy phép và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

 

 

Mức độ: