Thủ tục tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đáp ứng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đáp ứng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển cho Phòng chuyên môn.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Dự thảo văn bản tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế thi công trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký.

 Sau đó, gửi văn bản tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế thi công tới đơn vị xin ý kiến.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

- Tờ trình xin ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế thi công (theo mẫu);

- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề);

- Bản sao có chứng thực các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; Giấy phép thăm dò; văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế; văn bản chấp thuận địa điểm các hạng mục phụ trợ cho việc khai thác mỏ làm vật liệu xây dựng của UBND tỉnh (đối với trường hợp khu vực xây dựng các hạng mục phụ trợ nằm liền kề hoặc ngoài diện tích khu vực xin khai thác); kết nối hạ tầng kỹ thuật, dây chuyền công nghệ (nếu có); đảm bảo môi trường, phòng chống cháy, nổ (nếu có);

- Thuyết minh báo cáo và dự toán công trình (theo khoản 2, Điều 3, Thông tư 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương).

- Phần bản vẽ gồm:

+ Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 và 1/50.000);

+ Bản đồ địa hình có lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000);

+ Bình đồ tính trữ lượng khoáng sản (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000);

+ Các mặt cắt địa chất đặc trưng (tỷ lệ 1/5.00 hoặc 1/1.000);

+ Bản đồ mở mỏ (mở vỉa) (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000);

+ Bản đồ kết thúc xây dựng cơ bản mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000);

+ Các bản vẽ khai thác năm thứ 1, thứ 2, thứ 5, thứ 10... và khi kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.0000);

+ Sơ đồ Hệ thống khai thác đã lựa chọn;

+ Bản vẽ các thông số khoan – nổ mìn (nếu có);

+ Bản vẽ bố trí mặt bằng công nghệ (thiết bị) các nhà xưởng, nhà máy chế biến khoáng sản;

+ Sơ đồ dây chuyền công nghệ trên mặt;

+ Các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt các công trình kiến trúc;

+ Các bản vẽ về sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc, tự động hóa điều khiển, cung cấp điện, nước, khí nén v.v... (nếu có);

+ Bản đồ mặt bằng sân công nghiệp (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1.000 hoặc 1/2.000) có thể hiện các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật hạ tầng;

+ Các bản vẽ thiết kế xây dựng thuộc hệ thống vận tải trong mỏ, bình đồ, trắc dọc, trắc ngang điển hình của các tuyến (đường ô tô, đường sắt, băng tải);

+ Bản đồ tổng mặt bằng Nhà máy chế biến khoáng sản (tỷ lệ 1/2.000);

+ Sơ đồ công nghệ dây chuyền máy móc, thiết bị chế biến khoáng sản;

+ Sơ đồ nguyên lý định tính, định lượng của dây chuyền chế biến khoáng sản;

+ Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật;

+ Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác;

(Tùy theo tính chất, diện tích từng dự án có thể thay đổi tỷ lệ các bản đồ, bản vẽ thiết kế cho phù hợp);

  * Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân và tổ chức.                                                          
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn, Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế thi công.

Phí, Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 2: Tờ trình xin ý kiến về báo cáo kinh tế kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế thi công

(Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ V/v Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế mỏ, Dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng;

- Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 1881/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 1018/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 1881/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0236 KB

Mức độ: