Thủ tục Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

- UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

Cách thức thực hiện

        Không quy định

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 (một) văn bản đề nghị cho ý kiến;

+ 01 (một) báo cáo ĐTM của dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

        Chủ dự án

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 2.4: Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Phụ lục 2.5: Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn.

(Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phí, lệ phí

          Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 2.doc33.5 KB

Mức độ: