Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ có văn bản chấp thuận việc thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do;

+ Bước 4: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải:

(+) Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

(+) Thông báo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh;

(+) Đăng báo trung ương hoặc địa phương nơi đặt chi nhánh bằng tiếng Việt trong ba số liên tiếp về việc thay đổi địa điểm;

(+) Gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ bản sao đăng ký kinh doanh (có chứng thực) và bản chụp nội dung đăng báo trước ngày chi nhánh hoạt động theo địa chỉ mới.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;  

+ Văn bản của Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được uỷ quyền đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, trong đó nêu rõ lý do thay đổi;

+ Các tài liệu khác (nếu cần).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.                    

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.  

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005;

2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007;

3. Thông tư số 08/2009/TT-NHNN, ngày 28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực của văn bản: 12/6/2009.

 

Mức độ: