Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Trình tự thực hiện

-  Các bước thực hiện đối với Doanh nghiệp, Doanh nhân:

+ Nộp hồ sơ đầy đủ tại Trung tâm Xúc tiến thương mại- Sở Công Thương;

+ Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại có quyền thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã được xác nhận. Văn bản thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu) gửi đến cơ quan quản lý nhà nước trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày;

+ Nhận kết quả tại Trung tâm Xúc tiến thương mại- Sở Công Thương Cao Bằng.

- Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính:

+ Xem xét nội dung thay đổi, bổ sung;

+ Xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản, trường hợp không xác nhận sẽ nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm xúc tiến thương mại-Sở Công Thương.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bản chính;

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

Không quá 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, cơ quan quản lý nhà nước xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Cao Bằng;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm xúc tiến thương mại.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu HCTL-5: Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại- Bộ Tài chính).

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

-Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại- Bộ Tài chính.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau HCTL5.doc30.5 KB

Mức độ: