Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Hồ sơ

Giấy đề nghị thay đồi nội dụng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (Mẫu TP-ĐGTS-07) ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTP. Mẫu giấy đề nghị đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tư pháp

- Cơ quan được ủy quyền: không có thông tin

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí, lệ phí

 Phí 500.000

Lệ phí: Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

TP-ĐGTS-07: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp ĐGTS 

Thông tư 06/2017/TT-BTP ban hành kèm theo)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật đấu giá 2016 /QH14 ngày 17 tháng 1 năm 2016

Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 17,  quy định về chương trènh khung của khểa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính quy định  mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27.5 KB

Mức độ: