Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Trình tự thực hiện

Kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi nội dung giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài có hiệu lực, Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động để ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

- Bản sao Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài.

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài 

Cơ quan thực hiện `TTHC

Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Ghi nội dung thay đổi Giấy phép thành lập vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

Phí, lệ phí

Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động: 1.000.000 đồng/lần.

(Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 10/TP-TTTM:  Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 (Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Có văn bản chấp thuận thay đổi của Bộ Tư pháp.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day26.5 KB

Mức độ: