Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tên phải lập 03 (ba) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;

+ Bước 2: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ý kiến bằng văn bản gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) kèm 02 (hai) bộ hồ sơ của Công ty cho thuê tài chính;

+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, chấp thuận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

    Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng). Đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải gửi thêm 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị sửa đổi tên của Công ty cho thuê tài chính. Tờ trình phải nêu rõ lý do và sự cần thiết thay đổi tên;

+ Trích biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính;

+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tín dụng có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc đổi tên của Công ty cho thuê tài chính;

+ Trích biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần về việc thay đổi tên.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức                          

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận  

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001;

2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005;

3. Nghị định 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Có hiệu lực từ ngày 23/9/2008;

4. Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính" và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ "Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính". Ngày hiệu lực 06/11/2005.

 

Mức độ: