Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố bộ hồ sơ theo quy định;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, xử lý;

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận đăng ký thay đổi tên chi nhánh;

+ Bước 4: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc đổi tên chi nhánh.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký việc thay đổi tên gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố theo mẫu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.                      

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đăng ký thay đổi tên chi nhánh – Phụ lục số 02, Thông tư Số: 08/2009/TT-NHNN, ngày  28/4/2009.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005.

2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007.

3. Thông tư số 08/2009/TT-NHNN, ngày  28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/6/2009.

 

Mức độ: