Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;

+ Bước 2:  Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kèm 01 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;

+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

+ Tờ trình xin thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính, trong đó phải nêu rõ lý do và sự cần thiết xin thay đổi;

+ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tài chính về việc đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính;

+ Biên bản Đại hội cổ đông về việc thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không qui định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức                          

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận  

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không qui định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 19/11/2002;

2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 08/01/2003.

Mức độ: