Thủ tục Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính;

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị việc thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn;

+ Đơn chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu);

+ Đơn đề nghị mua cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn mua cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu), trong đó cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính, điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần và đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp hiện hành liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần;

+ Hồ sơ các cổ đông chuyển nhượng cổ phần có ghi tên dưới 20% vốn điều lệ;

+ Các văn bản khác có liên quan đến việc thay đổi, chuyển nhượng cổ phần.

Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.

2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 11/6/2005.

3. Nghị định 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Có hiệu lực từ ngày 23/9/2008;

4. Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 06/11/2005.

 

Mức độ: