Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ;

+ Bước 2:  Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kèm 1 bộ hồ sơ của Công ty tài chính;

+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi trên của công ty tài chính cổ phần và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

Không qui định

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

Thời hạn giải quyết

Không qui định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức                          

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận  

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 19/11/2002;

2. Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính. Ngày hiệu lực 24/8/2008

2. Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính. Ngày văn bản hiệu lực: 08/01/2003.

Mức độ: