Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Trình tự thực hiện

- Khi có thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thay đổi, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

- Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên, Sở Tư pháp gửi báo cáo Bộ Tư pháp về việc thay đổi đó.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Mức độ: