Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Trình tự thực hiện

- Hợp tác xã gửi Đơn xin giải thể HTX và Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể HTX đến TT giao dịch một cửa UBND huyện (thành phố). HTX đăng báo địa phương nơi hoạt động trong 3 số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng;

- Cán bộ phòng TCKH tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu giao nhận hồ sơ. Xử lý hồ sơ, chuyển kết quả đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ để gửi HTX và các cơ quan liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch “một cửa”UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn xin giải thể HTX;

- Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể HTX;

- Nộp bản sao chứng từ thu của Toà soạn báo Cao Bằng thu tiền đăng báo về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng của HTX.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ khi hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng của hợp tác xã.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Mức độ: