Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tuyên bố phá sản phải trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố bộ hồ sơ thu hồi giấy phép.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị tuyên bố phá sản

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy phép, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản.

Cách thức thực hiện

 + Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Hồ sơ

+ Quyết định của toà án về việc tuyên bố phá sản Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;

   + Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước       

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

4. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực  07/7/2006.

5. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.

Mức độ: