Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi đơn xin giải thể và Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc giải thể đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố; đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về việc giải thể Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị giải thể nêu tại khoản 1 Điều 28, Quyết định 24/2006/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể tự nguyện của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Sau khi có thông báo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận giải thể, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải đăng báo địa phương nơi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng.

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoàn thiện trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố bộ hồ sơ thu hồi giấy phép.

+ Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện.

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

+ Hồ sơ đề nghị giải thể bao gồm:

(+) Đơn xin giải thể tự nguyện;

(+) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;

(+) Văn bản đề nghị giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.

+ Hồ sơ thu hồi giấy phép bao gồm:

(+) Đơn xin giải thể tự nguyện;

(+) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;

(+) Văn bản đề nghị giải thể tự nguyện Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;

(+) Các văn bản khác nếu Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị giải thể Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể tự nguyện của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện.          

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.trên địa bàn

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tự nguyên giải thể theo nghị quyết của Đại hội thành viên nếu có khả năng thanh toán và được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực  07/7/2006.

5. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.

Mức độ: